Algemene voorwaarden

*Connect Solutions is een onderdeel van AMConnect BV.

 1. Toepassingsgebied Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Connect Solutions, met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de klant/medecontractant. Indien enige bepaling hiervan niet kan worden toegepast of met een nietigheid behept is, laat zulks de overige bepalingen onverlet.
 2. Offertes
 • 1. De offertes van Connect Solutions zijn slechts bindend t.a.v. Connect Solutions indien deze na aanvaarding door de medecontractant zijn ondertekend door de zaakvoerder, waarna zij 1 maand geldig blijven.
 • 2. Zelfs indien de aanneming tegen een vaste prijs is aangegaan, kunnen meerwerken t.o.v. de oorspronkelijke overeenkomst met alle middelen van recht door Connect Solutions aangetoond worden.
 1. Prijzen
 • 1. Alle offerteprijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven en voorwaarden van de grondstoffen, lonen, lasten, algemene- en transportkosten, taksen en belastingen zoals die gelden ten tijde van het ontstaan van de overeenkomst. Indien er zich na aanvaarding van de opdracht door Connect Solutions wijzigingen voordoen aan de kost/prijs/ het tarief van één van hoger vermeldde factoren, behoudt Connect Solutions zich het recht voor om dit verschil door te rekenen aan de medecontractant.
 • 2. De prijzen zijn enkel geldig voor leveringen/plaatsingen in België, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen partijen.
 • 3. Verplaatsingskosten worden afzonderlijk aangerekend en zijn niet inbegrepen in de offertes van Connect Solutions. Eventuele service, onderhoud of nazicht na plaatsing/levering is niet inbegrepen in de offerteprijs en dergelijke interventies zullen afzonderlijk gefactureerd worden aan de gangbare tarieven.
 1. Betalingsvoorwaarden en facturatie
 • 1. Connect Solutions zal voor aanvang van de werken een voorschot factureren van 30% van de totaalprijs; 50% tijdens de uitvoering van de werken naarmate deze vorderen, en 20% na voltooiing van de werken/installatie, ongeacht of er een oplevering heeft plaatsgevonden.
 • 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar en dienen behoudens andersluidend akkoord per overschrijving te gebeuren op het rekeningnummer dat door Connect Solutions aangegeven wordt op haar facturen.
 • 3. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 30 dagen na verzending.
 • 4. Facturen die niet schriftelijk en gemotiveerd betwist worden uiterlijk 10 dagen na ontvangst hiervan door de medecontractant worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn. De loutere niet-betaling van facturen kan in geen geval beschouwd worden als een factuurprotest.
 • 5. In geval van laattijdige en/of onvolledige betaling heeft Connect Solutions het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinteresten aan te rekenen à rato van 10% vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitair schadebeding ten belope van 12%, met een minimum van 75,00 EUR.
 • 6. Indien Connect Solutions dient over te gaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van facturen, vallen de kosten hieraan verbonden integraal ten laste van de medecontractant.
 • 7. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt met zich mee dat het volledige verdere saldo opeisbaar en verschuldigd wordt. In dit geval heeft Connect Solutions het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling al haar verdere prestaties op te schorten. §8. Indien de klant, na hiertoe schriftelijk in gebreke gesteld geweest te zijn, nog steeds nalaat over te gaan tot betaling van openstaande facturen, heeft Connect Solutions bovendien het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de medecontractant en heeft zij het recht eventuele schade, met inbegrip van gederfde winst, integraal verhalen op de medecontractant.
 1. Leveringstermijn, risico en eigendomsvoorbehoud
 • 1. De leverings- of uitvoeringstermijnen die op de contractdocumenten vermeld zijn, zijn indicatief en maken in hoofde van Connect Solutions geen resultaatsverbintenis uit.
 • 2. Het risico m.b.t. de goederen gaat over op de medecontractant van zodra Connect Solutions de goederen geleverd heeft. De leveringsvoorwaarden en de wijze van vervoer staan aangegeven op de bestelbon.
 • 3. Alle goederen blijven eigendom van Connect Solutions tot op het ogenblik van werkelijke en volledige betaling. Partijen erkennen dit voorrecht van de onbetaalde verkoper uitdrukkelijk, evenals het feit dat tot aan volledige betaling van de goederen elke onroerend wording door incorporatie uitgesloten is.
 1. Klachten Eventuele klachten over geleverde goederen of diensten dienen schriftelijk door de medecontractant te geschieden uiterlijk binnen de 10 dagen na het ontdekken hiervan, bij gebreke waaraan eventuele gebreken onherroepelijk geacht worden aanvaard te zijn.
 2. Overmacht en hardship
 • 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt wordt ten gevolge van overmacht, is Connect Solutions bevrijd van haar verbintenissen. Worden als overmacht beschouwd, alle externe gebeurtenissen die buiten de wil of invloed van partijen vallen en die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maken, zoals (doch niet beperkt tot) algemene tekorten in grondstoffen of materialen, stakingen en lock-outs, oorlogen of burgeroorlogen, natuurrampen, beperkingen of maatregelen opgelegd door de overheden, etc.
 • 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verregaande wijze bemoeilijkt wordt ten gevolge van omstandigheden van economische, financiële, technische, geografische, klimatologische of politieke aard, is Connect Solutions bevrijd van haar verbintenissen na voorafgaande kennisgeving hiervan aan de medecontractant.
 • 3. In de gevallen zoals bepaald in §1 en §2 van dit artikel kan Connect Solutions niet gehouden zijn tot enige schadeloosstelling van de medecontractant, noch contractueel, noch buitencontractueel.
 1. Aansprakelijkheid De eventuele aansprakelijkheid van Connect Solutions is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door haar verzekeraar, of indien deze niet tussenkomt, tot de waarde van de geleverde of te leveren diensten/goederen. In geen geval kan Connect Solutions aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, economische of gevolgschade.
 2. Beëindiging/annulering van de overeenkomst/bestelling
 • 1. Indien de medecontractant na aanvaarding van de bestelling door Connect Solutions of na contractsluiting de overeenkomst wenst te annuleren voorafgaand aan enige uitvoering door Connect Solutions, hierin begrepen het plaatsen van eventuele bestellingen door Connect Solutions bij leveranciers of derden, is de medecontractant gehouden tot betaling van 30% van het contractbedrag of is Connect Solutions gerechtigd het betaalde voorschot te behouden als schadeloosstelling, waarbij de keuze bij haar ligt.
 • 2. Indien de medecontractant de overeenkomst wenst te beëindigen nadat Connect Solutions reeds gestart is met de uitvoering hiervan, is de medecontractant gehouden tot betaling van 40% van het contractbedrag of is Connect Solutions gerechtigd de reeds betaalde bedragen te behouden als schadeloosstelling, waarbij de keuze bij haar ligt. Tevens heeft Connect Solutions in dit geval het recht om de reeds geleverde goederen terug te nemen en zullen deze gecrediteerd worden aan 80% van de gefactureerde waarde.
 • 3. Indien de werkelijk geleden schade in hoofde van Connect Solutions hoger ligt dan hetgeen gestipuleerd wordt in §1 en §2 van deze clausule, heeft Connect Solutions het recht deze schade integraal te verhalen op de medecontractant. Bevoegdheid In geval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken te Antwerpen, afd. Antwerpen bevoegd en is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.